พิษณุโลก งดสถานบันเทิงและสิ่งอบายมุข วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การงดเว้นอบายมุขและภารกระทำอันเป็นการทรมานสัตว์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.00 น. จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดจัดระเบียบสังคม ออกตรวจสถานบริการและประชาสัมพันธ์  ให้สถานบริการและสถานประกอบการ คล้ายสถานบริการทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

ดังนั้น เพื่อให้การเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และผู้ประกอบการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่มีสักษณะคล้ายสถานบริการ ทุกแห่ง งดการแสดงเพื่อความบันเทิงและ สิ่งที่เป็นอบายมุข ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

โดยให้ปฎิบัติตามกฎหมาย ในวัน เวลา ที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด