ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ถวายโล่และมอบใบประกาศเกียรติคุณ พระสงฆ์

ผลการคัดเลือกต้นไม้ รุก ข มรดกของแผ่นดิน รางวัลส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ห้องประชุมพระพุทธชินราชชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายโล่และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผลการคัดเลือกตันไม้ รุกช มรดกของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการคัดเลือกตันไม้ รุกข มรดกของแผ่นดินประจำปึงบ ประมาณ พ.ศ.2562

เพื่อรวบรวมข้อมูลตันไม้ นำข้อมูลไปใช้ในการสืบค้นเผยแพร่และเรียนรู้ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน เล็งเห็นความสำคัญของตันไม้ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานโดยมีหลักเถณฑ์ในการพิจารณา เป็นตันไม้ที่มีขนาดไหญ่ มีอายุยาวนาน หรือมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง

โดยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความสำคัญต่อชุมชน หรือมีตำนานเรื่องเล่าประกอบ และอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม หรือสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมเป็นตันไม้หายาก หรือใกล้สูญพันธ์ หรือไม้มงคลพระราชทาน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยได้รับการดูแลที่ดี อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรม ได้ดำเดินการคัดเลือกและประกาศตันไม้ รุกข มรดกของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 84 ต้น

โดยจังหวัดพิษณุโลกมีตันไม้ที่ได้รับการศัดเลือกเป็น รุกข มรดกของแผ่นดินประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ (5 ตัน) ได้แก่ ต้นปีบ วัดจันทร์ตะวันออก ถนนสังฆบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตันโพธิ์วัดใหญ่ (จำนวน 4 ตัน) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก คือ โพธิ์สามเส้าที่พระยาลิไททรงปลูก จำนวน 3 ตัน (บริเวณวิหารพระเหลือ) และต้นโพธิ์ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว ชัชกาลที่ 5 ทรงปลูก จำนวน 1 ตัน (บริเวณหลังศาลาเช่าบูชาพระเครื่อง)
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการจัด
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ได้พิจารณาเห็นว่ามีผู้ทำคุณประโยชนต่อพระพุทธศาสนาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดย แพร่หลายและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป

ในการนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยจังหวัดพิษณุโลกได้รับคักเลือก 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 4 ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ได้แก่ พระครูสุเมรธรรมโสภณ วัดพิกุลวราราม จังหวัดพิษณุโลก ประเภทที่ 6 สงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสาขา สงเคราะห์ประชาชนและชุมชน ได้แก่ พระครูสุนทรโรจนคุณ วัดโพธิญาณ จังหวัดพิษณุโลก