สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตาก


เวลา 17.00 น. วันนี้ ( 28 พ.ค. 2562 ) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก เพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดตาก และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ


ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ,เข็มเครื่องหมาย พอ.สว,เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว.และโล่ ตามลำดับ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งพระราชทานของเล่นแก่บุตรหลานของราษฎรด้วย
ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว.ประจำจังหวัดตาก เฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ จังหวัดตากเป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 21 เมื่อปีพุทธศักราช 2513 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 49 ปี การดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตาก ในปีพุทธศักราช 2562 มีแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 60 ครั้ง ออกปฏิบัติงานแล้ว 54 ครั้ง มีผู้มารับบริการ 4,930 ราย ปัจจุบันมีอาสาสมัคร ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ และอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมจำนวน 3,712 คน