สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดตาก โดยมีตัวแทนเยาวชน 5 ศาสนา เข้าร่วม


วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวรัตนา ตองใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน สมานฉันท์ ประจำปี 2562


โดยมีกลุ่มตัวแทน จาก 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกส์ และศาสนาพราหณ์และฮินดู ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะครู และตัวแทนเยาวชน ทั้ง 5 ศาสนา ในพื้นที่ อำเภอชายแดน จังหวัดตาก เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจในการพัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจ อันดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งในการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และเห็นว่าเด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นอนาคตและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ประเทศชาติ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก เพื่อดำเนินการจัดค่ายเยาวชน สมานฉันท์จังหวัดตาก ประจำปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนของแต่ละศาสนาที่มีความแตกต่างกัน เกิดความเข้าใจ และยอมรับในความแตกต่างกันของแต่ละศาสนา สามารถนำหลักธรรมทางศาสนา ที่ตนนับถือมาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม เกิดความรัก ความสามัคคี และเคารพในความหลากหลายพร้อมทั้ง ช่วยเสริมสร้างสังคม เป็นสังคมแห่งความสันติสุขและสมานฉันท์ต่อไป โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน การบรรยายเรื่อง บทบาทของศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ พร้อมกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ มารยาทงามตามแบบไทย เป็นต้น

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น