อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนร่วมประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง งานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทงในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ประชาชนได้รู้จักบึงราชนกมากยิ่งขึ้น

โดยแบ่งการประกวดแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทเด็กและเยาวชน ซึ่งจะทำการประกวดแข่งขันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ประเภทประชาชนทั่วไป
-มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ในวันรับสมัคร
-จำนวนผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่เกิน 5 คน และมีผู้ควบคุมทีม 1 คน (สมาชิกในทีมต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก อย่างน้อย 1 คน)
รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

2.ประเภทเด็กและเยาวชน
-มีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันรับสมัคร
-จำนวนผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่เกิน 5 คน และมีผู้ควบคุมทีม 1 คน (สมาชิกในทีมต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก อย่างน้อย 2 คน)
รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-321304-5 ในวันเวลาราชการ.