คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น วัดโพธิญาณตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (ส่วนกลาง) พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการติดตาม การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2562 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี พระศรีรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ดร. สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตะกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน ประชาชน ชาวตำบลหัวรอ เข้าร่วมในครั้งนี้

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และได้บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ภาครัฐ ประชาชนและเอกชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่ระยะ 1 ถึงระยะ 3 พ.ศ 2557 ถึง 2560 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มียอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 740,785 ราย คิดเป็นร้อยละ 86 จากจำนวนประชากร ทั้งหมด 863,4047 ราย อันดับที่ 8 ของประเทศ อันดับที่ 1 ของภาค 5 โดยได้มีการดำเนินการมอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโรงเรียนรักษาศีล 5 ดีเด่นระดับอำเภอ ระดับจังหวัด อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกในการขับเคลื่อนโครงการในทุกระดับ พร้อมการพัฒนาบุคลากรและชุมชนในการสนับสนุนเผยแผ่หลักศีล 5 อย่างเพียงพอ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักศีล 5 ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ

โดยคณะกรรมการ การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ วัดผารังหมีวนาราม ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งทั้ง 2 หมู่บ้านจะมีความแตกต่างกันในด้านการดำรงชีพและแบบชุมชน เมืองกับชุมชนชนบท สำหรับวัดโพธิญาณจะเป็นชุมชนเมือง ตั้งอยู่รายล้อมไปด้วยส่วนราชการ หน่วยทหารและโรงเรียน เป็นวัดขับเคลื่อนกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล การจัดโครงการบรรพชาสามเณรประจำทุกปีมีกิจกรรมภายในวัด น้ำผู้สูงอายุมาทำอาหารจำหน่ายชื่อร้านข้าวแกง 300 ปี ขนมปังรสพระทำ เป็นต้น

บ้านผารังหมี เป็นชุมชนชนบท แต่มีความเข้มแข็ง กฎ กติกา ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาค่อนข้างชัดเจน ช่วยในกิจกรรมต่างๆ ตั้งปุ่มต่างๆที่ทำโครงการมากมายเช่น กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทำน้ำชีวภาพ กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้นและเป็นหมู่บ้านชนะเลิศประกวดหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเกื้อกูลต้นแบบและหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี เป็นต้น