พิษณุโลก แถลงประเพณีลอยกระทงสองแควอดีต “พรหมลิขิต แห่งสายน้ำน่าน”

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ลานพลับพลาที่ประทับสีตลาภิรมย์ สวนกลางเมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก มีการจัดพิธีแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงสองแควในอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 “พรหมลิขิต แห่งสายน้ำน่าน” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีนายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสำนักงานพิษณุโลก

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ- วรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 พรหมลิขิต แห่งสายน้ำน่าน เป็นการจัดงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองพิษณุโลกในอดีตตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารถึงบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งกำหนดพื้นที่จัดงาน บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสู่อนุชนรุ่นหลัง และร่วมย้อนรำลึกถึงเมืองพิษณุโลกในอดีต วิถีชีวิตชาวบ้าน ลุ่มน้ำน่านอันชุ่มฉ่ำงดงาม ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน การแต่งกาย ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มานำเสนอให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และซาบซึ้งถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานโดยนำเอาประเพณีการลอยกระทงเป็นจุดเริ่มต้นของการย้อนอดีตในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก