ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด นายก-ปลัด  อบต.นางพญา เบิกเท็จดูงานเมืองไทย นอนค้างคืน สปป.ลาว

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กรณีหน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการดูงานในราชอาณาจักรแต่ข้ามแดนไปพักแรมนอกราชอาณาจักร นายวณิชย์ ศุภวณิชย์สกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 เปิดเผยเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 จำนวน 1 เรื่อง

เรื่องกล่าวหาองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เบิกจ่ายเงินโครงการศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. 2557 เป็นเท็จ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557 ที่จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 79,200 บาท ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่า มีการเดินทางไปพักแรมที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งที่ไม่มีกำหนดไว้ในโครงการและไม่มีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา อันเป็นการไม่ชอบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด ดังนี้

1. นายรุ่ง สีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา มีมูลความผิดทางอาญา และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

2. จ่าสิบเอก บุญนาค แหบคงเหล็ก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา มีมูลความผิดทางอาญา และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

3. นางเตือนใจ ใต้เกิด หรือกลพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ไม่มีมูลความผิดทางอาญา แต่มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

4. นายรุ่งเรือง ใจเปี้ย หัวหน้าสำนักปลัด มีมูลความผิดทางอาญา และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

☆☆ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ☆☆