พิษณุโลก พิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยข้อพระกรและวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน“วันปิยมหาราช”

โดยมีนายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ตุลากร อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง

ในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเรา ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ พระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือ การเลิกทาส, การปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย, การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข จนได้รับถวายพระราชสมัญญานาม “พระปิยมหาราช”

ในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศจึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีถวายบังคมและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงสถิตย์อยู่ในหัวใจคนไทยทั่วหล้า.