อำเภอท่าปลา แถลงข่าวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ออกพรรษาแห่ผีตลก หนึ่งเดียวในโลก

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวัน 18 ตค.66 ที่บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ. นายประสิทธิ์ โพธิ์งาม ปลัด อบจ.นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา นายสุรินทร์ ปริมาณ นายกเทศบาลตำบลท่าปลา นายดนัย อู่ทรัพย์ รอง นายกเทศบาลตำบลท่าปลา นายคำหล้า ดอกพุฒ นายก อบต.น้ำหมัน เจ้าภาพจัดงานฯ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดฯได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,000,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด 250,000 บาท การไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ 100,000 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง ,องค์กรปกครองส่วนท้องที่ทั้ง 7 ตำบล ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการร่วมจัดกิจกรรม นางสาวสุนันทา สุนทรารัณย์ บริจาค 10,000 บาท หน่วยงานพัฒนาชุมชน,เกษตรอำเภอ ท่าปลา,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอท่าปลา,ส่วนราชการ,ร่วมออกร้านแสดงวิถีคนท่าปลา นำเสนอของดีต่างๆ ของอำเภอท่าปลา

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลากำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ที่ ลานเอนกประสงค์ข้างที่ว่าการอำเภอท่าปลา

โดยมีวัตถุประสงค์ ของการจัดงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เผยแพร่และถ่ายทอดด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและประชาชนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
จัดตลาดนัดขายสินค้า OTOP ของดีอำเภอท่าปลาและเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุนชน

กิจกรรมในงานเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลาพิธีกรรมเข้าหัวผีตลกที่วัดท่าปลาขบวนวัฒนธรรมประจำถิ่นที่มีความโดดเด่นแต่ละท้องถิ่น จัดบูธวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น ลานวัฒนธรรม การจัดเวทีเสวนาภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านอำเภอท่าปลา,จัดบูธผ้าทอมือ “มรดกล้ำค่าของคนท่าปลา” การเดินแบบผ้าทอท่าปลาในลานวัฒนธรรมท่าปลา โดยผู้ทรงคุณวุฒิการจัดบูธให้ความรู้เรื่องผ้าทอการประกวดดนตรีโฟล์คซอง การออกบูธของ สกร.ท่าปลากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สนใจ บูธก๋วยสลาก ประเพณีแห่ผีตลก ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่าสองร้อยปี สภาวัฒนธรรมได้ขอนำเสนอ คือ ผีตลก

สำหรับกิจกรรมในงานปีนี้ มีการประกวด ดนตรีโฟล์คซอง, เดินแบบผ้าทอท่าปลา, ประกวดอาหารพื้นถิ่นท่าปลา, ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, ประกวดนางงามวัฒนธรรม, ออกร้านขายสินค้า OTOP ของดีอำเภอท่าปลา สนับสนุนโดยเขื่อนสิริกิติ์, ร้านค้าขายสินค้าของดีอำเภอท่าปลาวิสาหกิจชุมชนจัดขายอาหารแบบพื้นเมือง ขายอาหารแบบขันโตกจำหน่ายภายในงาน การแข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดกิจกรรมด้านการบันเทิงมีรำวงย้อนยุคมวยไทย การแสดงแสง สี เสียง

“ท่าปลาเมืองแห่งความเสียสละที่มิอาจรู้ลืม”บูธแสดงสินค้า OTOP ของดีอำเภอท่าปลา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประชาชนได้รับการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไปเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวท่าปลาให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป ประชาชนชาวท่าปลามีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น สร้างรายได้ให้กับชาวท่าปลาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน