อบจ.พิษณุโลก จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

1. เรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน 10 ลำ
2. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
3. เครื่องสูบน้ำ พร้อมปั๊มน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
4. เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม จำนวน 4 เครื่อง
5. เครื่องสูบส่งนย้ำระยะไกล จำนวน 1 ชุด
6. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
7. รถกระบะบรรทุกพื้นเรียบ ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง จำนวน 1 คัน
8. รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ จำนวน 6 คัน
9. รถปิคอัพ จำนวน 3 คัน
10. รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน
11. รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง จำนวน 1 คัน
12. รถยนต์ดับเพลิงกระเช้าฉีดน้ำพร้อมบันได ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน
13. รถระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 คัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ฤดูน้ำหลาก ที่มีฝนตกเป็นระยะและตกหนักอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก หรือเกิดดินโคลนถล่มได้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มหรือในพื้นที่ราบสูงติดเชิงเขา โดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมรอรับคำสั่งปฏิบัติงานจากส่วนกลางตลอด 24 ชั่วโมง และคอยสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัย

หากพื้นที่ใดประสบปัญหาอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สามารถติดต่อประสานมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-987718-20 ต่อ 416-418