พิษณุโลก มรภ.พิบูลสงคราม เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน

 

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. อาคารมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรมและการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

โดยคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม นักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งผู้ส่งคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพากภาคประชาชน และได้รับอนุมัติจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยแห่งที่ 14 ของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ คณะสังคมศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมทางเลือกใหม่ในคดีที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ 2562 และเพื่อให้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพากษ์ทางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพากทางอาญาที่มีความผิด ลหุโทษบางประเภท สามารถระงับข้อพิพากษ์ด้วยวิธีไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

โดยมีเป้าหมายและเจตนารมณ์การทำงานของศูนย์ เพื่อให้คู่กรณีที่มีข้อพิพาทได้มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาท ช่วยให้คู่กรณีสามารถสื่อสารความต้องการและข้อจำกัดของทุกฝ่ายได้อย่างเต็มที่ แล้วเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน เมื่อไก่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จ จะมีผลบังคับได้จริงตามกฎหมายทำให้เกิดผลดีที่คู่กรณีสามารถยุติข้อพิพากษ์ที่มีต่อกันได้ด้วยความเรียบง่าย รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย