ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด วินัย-อาญา นายอำเภอ โอนปืนสวัสดิการ เงื่อนไขห้ามโอน

วันที่ 22 กันยายน 2566 ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดอัยการสูงสุดฟ้องแล้ว

นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต โดยเปิดเผยว่าคณะกรรมการป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ดำเนินการไต่สวน จำนวน 1 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรณีกล่าวหา นายจุมพล ม่วงทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้กับตนเอง และโอนอาวุธปืนให้บุคคลอื่นทั้งที่อยู่ในเงื่อนไขห้ามโอน จากกรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้ ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ถูกกล่าวหาได้ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) ให้กับตนเอง โดยไม่ได้ประทับข้อความห้ามโอนไว้ในใบอนุญาต (ป.4) ทั้งที่เป็นอาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอน ต่อมาเมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้โอนขายอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวและออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) ให้กับบุคคลอื่น ทั้งที่อยู่ในเงื่อนไขห้ามโอน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551มาตรา 82 (2) ประกอบมาตรา 85 (7) และมาตรา 85 (1) (4)

2. ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี กับนายจุมพล ม่วงทอง และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา โทษทางวินัยกับนายจุมพล ม่วงทอง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91 (1) (2) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 อัยการสูงสุด โดยพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 2 ได้ฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

☆☆ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ☆☆