พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามสถานการณ์ราคาลองกอง

วันที่ 14 ก ันยายน 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า (นางนาตยา ซ้อนมณี) พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลองกองในพื้นที่ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัอุตรดิตถ์ พบว่าราคา ณ วันที่ 14 กันยายน 2566 ดังนี้
– ลองกองเบอร์ 1 ราคา 32-35 บาท/กก.
– ลองกองเบอร์ 2 ราคา 30 บาท/กก.
– ลองกองเบอร์ 3 ราคา 20 บาท/กก.
– ลองกองเบอร์ คละ ราคา 13-18 บาท/กก.

การซื้อขายจะมีผู้ประกอบการ(ล้ง) ทั้งจากต่างจังหวัดและล้งในพื้นที่ รับซื้อลองกอง ณ ตลาดผลไม้ตำบลหัวดง และ ตลาดผลไม้ตำบลนานกกก โดย ส่งไปขายตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศได้แก่ ประเทศเวียดนาม กัมพูชา และ จีน

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกลองกอง 31,317 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 26,921 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 30,437.05 ตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2566 ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 27

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน