พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง อบรมผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง (ห้องประชุม ชั้น 2) ร้อยตำรวจเอก เอกธนัช เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอดุลย์ โมลา ประธานสภา อบต.บ้านกร่าง พร้อลมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้พิการ

โดยนางธนัญญา พ่วงศร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลและผู้พิการ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูร่างกายด้านโภชนาการ

เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตัวเองและดูแลผู้การมากยิ่งขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน