พิษณุโลก จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

วันที่ 12 ก.ย. 2566 นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบป้ายประกาศการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับนายสมพร  บุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  ที่ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โดยมีนายปกรณ์ ด่านศรีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหงัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานครั้งนี้

เพื่อทำการทดสอบให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทดสอบความรู้ ความสามารถมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 และระดับ 2  และผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 และระดับ 2

สำหรับศูนย์ทดสอบนี้  เป็นการบรูณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงแรงงานทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เปิดการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนเป็นปีที่ 3  นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ   ซึ่งสาขานี้มีความต้องการกำลังคนค่อนข้างสูง  เพื่อทำงานด้านการขนส่งสินค้า สต๊อกสินค้า ลำเลียง เป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศ ทำให้สาขานี้เติบโตในช่วง 5 ปีค่อยข้างสูงมา และผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จะเป็นผู้ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการ และมีโอกาสในการได้รับการคัดเลือกมากกว่า และสามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์การเลื่อนขั้นได้ ตลอดจนสามารถนำใบรับรองใช้ทำงานในต่างประเทศได้ด้วย