ม.นเรศวร ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการ ชี้ประโยชน์ ควรปกป้องสิทธิ์ในผลงาน

วันที่ 7 กันยายน 2566  อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Scipark)  จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของประโยชน์ที่ได้จากการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 เพื่อนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆ  อีกทั้งใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัญญารัตน์ ประทุมศิริ หัวหน้างานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก