พิษณุโลก นำเสนอพื้นที่ทางน้ำ-ผังน้ำ รอประกาศในราชกิจานุเบกษา แจ้งเส้นทางน้ำหลากผ่าน และรับน้ำท่วม

วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 ในพื้นที่ ลุ่มน้ำน่าน เวทีที่ 2 ภายใต้โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เตรียมประกาศในราชกิจานุเบกษา และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดวางโครงการเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีหน้าที่จัดทำผังน้ำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อ กนช. ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษา และจัดทำผังน้ำ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 3 ครั้ง และมีการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างผังน้ำให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 กล่าวว่า การประชุมผังน้ำครั้งที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนนำเสนอ กรณี การใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบทางน้ำของผังน้ำ เพื่อช่วยลดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินจากภาวะน้ำท่วม และนำเสนอข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากจัดทำผังน้ำแล้วเสร็จ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้ทราบว่าตนเองอยู่ในจุดเสี่ยงหรือไม่

“คณะกรรมการลุ่มน้ำ มีข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม และหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดวางโครงการเพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนการอนุมัติอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่จะไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนหรือกีดขวางการไหลของน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะนำข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ร่างผังน้ำและจัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำไปประกาศในราชกิจานุเบกษาต่อไป”นายวิวัฒน์ กล่าว