เชียงราย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สัมมนาวิชาการยกระดับ ขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง กตส. ยกระดับขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for The Future ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และมีนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิด และมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กำหนดระบบบัญชี มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภท พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

อีกทั้งเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการ และได้ผลิตผลงานทางวิชาการ หรือนวัตกรรมทางวิชาการจากการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง

“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง กตส. ยกระดับขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for The Future ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างกัน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กรร่วมกัน โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางวิชาการ การอภิปรายและการประชุมกลุ่มย่อยจากกรณีศึกษาของการสอบบัญชี การบรรยายให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง”อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว