พะเยา คำสั่งย้ายสาว ปภ.ช่วยราชการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

วัน 24 ส.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เกิดกระแสข่าวเจ้าหน้าที่สาวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดพะเยา นำรถไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุทางจังหวัด ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทำการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน เพื่อนำมาพิจารณาการไต่สวน

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ให้ไปช่วยราชการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ เชียงราย ตามคำสั่งที่ ๒ /๒๕๖๖ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้นางสาวอัญชลี พันธุ์ปัญญา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๑ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา) ช่วยราชการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ เชียงราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์)รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย