วท.อุตรดิตถ์ เปิดศูนย์ FIXIT CENT ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น .นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ส่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดที่บริเวณหน้าศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน FIXIT CENT ถนนพาดวารี หมู่มรที่ 2 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

โดยการนำของนายปรีชา ภู่สมบัติขจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ คณะครู-อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายสมชาย ทองกระสัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และคณะที่เดินทางมาร่วมงาน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กล่าวรายงานศูนย์บริการทำการซ่อมตัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix itCenter) แบบถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ด้วยกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 300,000 บาท ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จัดตั้งศูนย์บริการ ทำการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นกรณีเฉพาะของจังหวัดอุตรดิตถ์” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

เพื่อให้บริการผู้พิการในพื้นที่จังหวัดอุตรติตถ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อันเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้เข้าถึงบริการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ดียิ่งขึ้นสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

นายปรีชา ภู่สมบัติ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้ที่จะนำอุปกรณ์คนพิการมาซ่อมจะต้องนำบัตรประจำตัวบัตรประชาชนของคนพิการมาด้วย พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดที่จะนำมาให้ทางศูนย์ซ่อม สำหรับหน่วยงาน เทศบาล หรือ รพ. สต. ตลอดจน อบต . สามารถนำอุปกรณ์ที่ชำรุดมาซ่อมได้ในนามของหน่วยงานดังกล่าว สำหรับการซ่อมจะประเมิน ก่อนซ่อมไม่เกิน 50% ได้ถ้าเกิน 50% และดูแล้วว่าซ่อมแล้วไม่คุ้มจะไม่ซ่อม โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน