มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 38,573 ทุน ทั่วประเทศไทย


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. ที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

มูลนิธิฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีอนาคตที่สดใสและมีอาชีพการงานที่มั่นคง เพราะมูลนิธิ ฯ เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กองทุนการศึกษาเป็นทุนของมูลนิธิฯ ที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในครอบครัวที่ขาดแคลน ซึ่งในปี 2566 มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 38,573 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,866,100 บาท

โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา มูลนิธิ ฯ เน้นย้ำให้ความสำคัญสร้างพลังในกลุ่มภาคีเครือข่าย ระดมพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอบด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพ อนามัยโภชนาการ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ คุณธรรม และจริยธรรม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ซึ่งผลสำเร็จของการทำงานร่วมกับภาคสังคมครั้งนี้ได้ช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์ ให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีและเข้มแข็งของชุมชนแลประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้กว่า 326,000 คน ทั่วประเทศ