อบจ.พิษณุโลก ฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเผชิญเหตุ 24 ชั่วโมง


วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นางจุรีภรณ์ สุภาแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงานให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมที่จะเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานที่กำหนด

อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้มีความเข้าใจจากอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้วัตถุสารเคมีอันตราย วิธีการป้องกัน และการเข้าระงับเหตุอย่างถูกวิธี ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ในด้านการบำรุงรักษาวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ ในการกู้ภัยได้อย่างถูกต้อง มีความมั่นใจ มีทักษะ และมีเทคนิคในการวิเคราะห์เหตุภัยพิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยที่สุดและให้ผู้ปฏิบัติงานมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามสายบังคับบัญชาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีทั้งการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกซ้อมทบทวนการใช้อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ ในสถานการณ์จำลองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง