พิษณุโลก แถลงข่าวจัดแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566  เวลา 17.00 น วัดศรีสุคต บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานแถลงข่าวเชิญชมงานแสดงแสง สี เสียง  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2566  วัดศรีสุคต บริ เวณพระราชวังจันทน์  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกรักและห่วงแหนมรดกภูมิปัญญาอันเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน   และมุ่งจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  พร้อมธำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านเสน่ห์ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก


สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ  เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง คือ การรวมอาณาจักรสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยา   เป็นผลให้ราชอาณาจักรไทยกว้างขวางเป็นปึกแผ่น    และเป็นพื้นฐานแห่งความมั่นคงตราบจนทุกวันนี้   การรวมอาณาจักรทั้งสองเข้าด้วยกันจนเป็นผลสำเร็จนั้น     ต้องอาศัยพระปรีชาสามารถทั้งด้านยุทธศาสตร์  รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งมีพร้อมสมบูรณ์ในองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ขึ้นเสวยราชสมบัติตั้งแต่พระชนมายุ 17 พรรษา   ทรงปกครองแผ่นดินอายุนาน 15 ปี   ทรงรวมแขวงสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงเสด็จครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลก   ในขณะที่พระชนมายุ 36 พรรษา  เมืองพิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นราชธานีของไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2006   พร้อมทั้งทรงเปลี่ยนชื่อเมืองสองแควเป็นเมืองพิษณุโลก  อันหมายถึงโลกของพระวิษณุหรือพระนารายณ์   และมีพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองอีกด้วย   ทรงปกครองเมืองพิษณุโลกนานถึง 25 ปี  พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตที่เมืองพิษณุโลกในปี  พ.ศ 2031 พระชนมายุ 57 พรรษา  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชเป็นระยะเวลา 40 ปี   นับว่ายาวนานยิ่งในสมัยอยุธยา

นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การแสดงแสงสี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิด เที่ยวพิษณุโลก เที่ยวได้ทุกวัน สะอาดสะดวกปลอดภัยได้อัตลักษณ์  โดย วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น การแสดงคอนเสิร์ตวงไม้เมือง วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น.การแสดงคอนเสิร์ต ฟิวส์กิติกร วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป การแสดงดนตรีวงแชมป์เบอร์มิวสิค โรงเรียนจ่านกร้อง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน

พิธีเปิดงานการแสดงแสงสีเสียง  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอน เทิดพระมหาบารมีเกริกไกร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นำแสดงโดย ตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น การแสดงดนตรีวงแชมป์เบอร์มิวสิค โรงเรียนจ่านกร้อง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอน เทิดพระมหาบารมีเกริกไกร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นำแสดงโดย ฟิวส์ กิติกร โพธิ์ปี

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 18:00 น การแสดงดนตรีวงแชมป์เบอร์มิวสิค  โรงเรียนจ่านกร้อง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียง  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอนเทิดพระมหาบารมีเกริกไกร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  นำแสดงโดย ฟิวส์ กิติกร โพธิ์ปี ซึ่งมีเลือดเนื้อเชื้อแถวจังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญชวนเที่ยวงานแสดงแสงเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2566 ณ วัดศรีสุคต บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก