พิษณุโลก มังคละกลองเอกคู่เมืองสองแคว สร้างคุณค่าวัฒนธรรม Soft Power สู่ความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดท(คลิป)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก มีแถลงข่าวการสืบสานดนตรีพื้นบ้าน “มังคละเภรีศรีสองแคว” สร้าง Soft Power ทางด้านวัฒธรรมสู่ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสาวนิภาวรรณ กาญจพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เรืออากาศโท ประโยชน์ ลูกพลับ ประธานชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อการสร้างสรรค์พัฒนาทักษะดนตรีมังคละ เกิดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน้อมน้ำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ


ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า พิษณุโลก มีวัฒนธรรมความหลากหลาย สิ่งที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีหลักฐานว่าดนตรีมังคละมีมาตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รวมทั้งมีการฟื้นฟูและถ่ายทอดท่ารำต่างๆให้เป็นหน้าตาของจังหวัดพิษณุโลก นอกจากหลวงพ่อพระพุทธชินราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงสร้างวงดนตรีมังคละ ให้มีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมไทย Soft Power ให้เป็นสมบัติของจังหวัดพิษณุโลก

“ซึ่งต้องให้บุคคลทั่วไปรับทราบว่าเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ต้องประกาศให้สาธารณชนรู้จักดนตรีมังคละในเวทีระดับประเทศ โดยการเผยแพร่ความโดดเด่นของมังคละ นอกจากนั้นมีการผสมผสานกับวงออเคสตร้า โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมืองเมืองพิษณุโลก เพิ่มคุณคุาสูงขึ้น และในวันา 14-15 สิงหาคม 2566 จะมีการประกวดวงดนตรีมังคละ ในงานเกษตรรุ่งเรืองของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย”นายภูสิต กล่าว

วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การสร้าง Soft Power วงดนตรีมังคละ ของจังหวัดพิษณุโลก เริ่มมาตั้งแต่ปี 2564 และได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด ในการจัดซื้อวัสดุมังคละแจกจ่ายให้กับชมรมมังคละทั้ง 9 อำเภอ รวมทั้งการซ่อมบำรุงกลองมังคละ นอกจากนั้นยัง ร่วมบูรณาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคิดค้น ท่ารำประกอบ 15 ท่ารำ อีกทั้งได้จัดทำคู่มือมังคละ QR Code สามารถเปิดดูได้ทั้งดนตรีมังคละ และท่ารำ

เรืออากาศโท ประโยชน์ ลูกพลับ กล่าวว่า ตนถูกปลูกฝังมาจากบิดาเป็นเจ้าของวงมังคละ ขุด ขึงหนัง ซ่อมเอง ทำให้ตนรักและผูกพันกับดนตรีมังคละ โดยสืบสานต่อบิดา พร้อมทั้งฝึกอบรมให้กับเยาวชน และผู้สนใจตลอดจนสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ยินดีที่จะซ่อมแซมให้และฝึกอบรมทีมการละเล่นมังคละ