แม่ทัพภาคที่ 3 ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 27 ก.ค. 66 เวลา 16.00 น. พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 66 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยวันอังคารที่ 1 ส.ค. 66 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันพุธที่ 2 ส.ค. 66 เป็นวันเข้าพรรษา ชาวพุทธถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย เกิดขึ้นครบถ้วนทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เมื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนมาถึง เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมมาปฏิบัติส่วนนี้ ควรที่ชาวพุทธทั้งหลายได้ประกอบพิธีสักการบูชาเป็นพิเศษ โดยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา รับฟังธรรมเทศนา จากพระสงฆ์และประกอบพิธีเวียนเทียนตามวัดต่างๆ

เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามไว้ กองทัพภาคที่ 3 จึงให้ทุกหน่วยจัดกำลังพล นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พลทหาร และครอบครัว เข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นสิริมงคล และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป.