เขื่อนสิริกิติ์ ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณแพจอดเรือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ นายวุฒิไกร สร่างนิทร ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมนางณิชารีย์ กิตตะคุปต์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นลำน้ำน่าน จำนวน 172,000 ตัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลา และอนุรักษ์พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน