มณฑลทหารบกที่38 จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ผลัดที่1 ปี 2562


วันนี้ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่สนามหน้ากองบันชาการมณฑลทหารบกที่38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38(มทบ.38) เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีทหารใหม่จาก มณฑลทหารบกที่ 38 กรมทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 10 และ กรมทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 15 รวมทั้งหมด 339 นาย และกำลังพลเข้าร่วมพิธี ตาม นโยบายกองทัพบก มณฑลทหารบกที่38

โดยมีนายทหาร นายสิบ พลทหารรุ่นพี่ ร่วมต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเป็นทหารในการฟันฝ่าอุปสรรค ระบบ ระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณีของการเรียนวิชาทหารเบื้องต้น เป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะฝันฝ่าอุปสรรคตลอดเวลาที่อยู่ในค่ายฝึก เพื่อเกิดความรู้สึกประทับใจเหมือนเป็นบ้านของตนเอง มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับใช้ชาติในการเป็นชายชาติทหาร และ ทหารใหม่ทุกนาย จะได้รับการพัฒนาฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งสมกับเป็นชายชาติทหาร ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และได้รับการเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น

ต่อมา ที่สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่38 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน ได้ กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ มีความมุ่งหมายเพื่อยกย่องให้เกียติทหารใหม่ แสดงไมตรีจิตของทหารเก่า และผู้บังคับบัญชาที่มีต่อทหารใหม่ ประสานจิตใจทำความผูกพันระหว่างทหารใหม่เพื่อให้มีความไว้วางใจ คลายความวิตกกังวลในการที่จะมอบตนอยู่ใจกรมกอง และภายใต้การปกครองบังคับบัญชาของทหาร และเพื่อให้เกิดความผูกพันด้านจิตใจต่อพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นทหารที่ดี ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา อันได้แก่พระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต