พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง ส่งเสริมความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 -14.30 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  3 แห่ง จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่เด็กปฐมวัย เพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติตนในการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร อปพร. อสม. และผู้ปกครอง เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย และเป็นการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือเด็กปฐมวัยในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง จะเป็นเครือข่ายที่ประสานพลังในการดูแลและป้องกันอันตราย เพื่อให้บุตรหลานของชาวบ้านกร่าง เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นอนาคตของประเทศต่อไป