พิษณุโลก จัดพิธีทวบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีพลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีทวบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

ในพิธีมีการกล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการสวนสนามของลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก ด้วยความเข้มแข็งอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการที่จะประกอบความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติ


การลูกเสือไทยได้ก่อกำเนิดด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2454 เป็นต้นมา โดยพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลได้ทรงทำนุบำรุงกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่อง ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมือง ตรงตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ ใๆๅนการพัฒนาลูกเสือทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 จึงมีกองลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือชาวบ้าน ได้ร่วมกันจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย