พิษณุโลก พุทธศาสนิกชน ร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวัน”วิสาขบูชา”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา18.00 น. ดร.ร้อยแก้ว สายยิ้ม คนดีศรีพิษณุโลก โล่รางวัลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้นำพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมกันปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดแสงมุขอรุโณทัยสามัคคีธรรม ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เครื่องบวงสรวง และร่วมนำดินปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกับสวดบทสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และเวียนเทียนประทักษิณ 3 รอบ

สำหรับการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ครั้งนี้ ในอันที่จะร่วมกันสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ หลอมดวงใจเป็นพุทธบูชา และหยั่งรากสืบอายุพระพุทธศาสนาในสยามประเทศไปอีกนานเท่านาน.

สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าว ได้อัญเชิญเมล็ดอานันทโพธิ์ วัดพระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย เมื่อปี 2559 และได้เพาะเมล็ดจนเจริญเติบโต และนำมาปลูกในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เนื่องจากเป็นหน่อเนื้อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า พระบรมศาสนา เคยประทับและตรัสรู้ ดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่าต้นโพธิ์เปรียบได้กับพุทธอุเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่ง ทำให้พันธ์ุต้นโพธิ์กลายเป็นพันธ์ไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเสมอมาจนถึงปัจจุบัน