อบจ.พิษณุโลก แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ ต.ดินทอง อ.วังทอง

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 3 คัน ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน 72,000 ลิตร ให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน