อุตรดิตถ์ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว

นายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ณ ห้องกินรี โรงแรมสีหราช ระหว่างที่ 7-8 มิถุนายน 2566 โดยมี นายกสมาคม ท่องเที่ยวจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 23 สมาคม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการ จัดการประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยวภาคเหนือ มีสาระสำคัญของการประชุม คือ การแถลงผลงานในรอบปี 2565 ถึง 2566 การรับรอง งบดุลการเงิน การแก้ไขข้อบังคับ ของสมาคม เพื่อให้สอดคล้อง กับ นโยบาย การพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่ง สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ

มีแนวนโยบาย ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 1. ภาคเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจัดทำ โครงการ Visit North Thailand Card ซึ่งจะเป็นบัตร VIP สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในภาคเหนือ โดยการรับรอง ของ VISA 2.การจัดกิจกรรมสหพันธ์สัญจร ซึ่งจะ จัดทุก 3 เดือน โดยในครั้งหน้า จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม ณจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง มี 5 สมาคมรับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยว จากภาคเหนือ และภูมิภาคอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน

และ 3.เพิ่มจำนวนสมาชิก เพื่อให้สมาคมมีพลังในการทำงาน และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นชอบ กับแนวนโยบาย รวมทั้ง สนับสนุนการแก้ไขข้อบังคับ ของสมาคมเพื่อเป็นการเปิดกว้างในการรับสมาชิกเพิ่ม จะทำให้สมาคมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อ ให้ตรงกับแนวคิดทำให้ภาคเหนือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

นอกจากนี้ นายกสมาคม ที่มาร่วมกิจกรรม ยังได้ลงเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ยังได้ ชมสวนทุเรียน รวมทั้งรับประทาน ทุเรียนหลงลับแล ซึ่งเป็น สุดยอดของทุเรียนอร่อย ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกด้วย และทุกท่านได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ในวันที่ 8 มิถุนายน พร้อมกับความประทับใจในการมาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน