อบจ.พิษณุโลก จิตอาสาฯ ฟื้นฟูแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูเมือง ให้เป็น”แลนด์มาร์ค”

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูเมือง ในจังหวัดพิษณุโลก”

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ สวนจักรี คูเมืองเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เน้นกิจกรรมการฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลอกคลอง ตัดตกแต่งกิ่งไม้ และจัดเก็บขยะสิ่งสกปรกในน้ำเพื่อต้องการฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้สะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เหมาะสำหรับให้พี่น้องประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับกำแพงเมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับความเป็นเมืองสะอาด เพื่อการท่องเที่ยวต่อไป