พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง จัดกิจกรรม “รักระหว่างเรา เก่าหรือยีง”

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร้อยตำรวจเอก เอกธนัช เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง เป็นประธานเปิด โครงการ “รักระหว่างเราเก่าหรือยัง” (สานสัมพันธ์รักในครอบครัว) โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) ตำบลบ้านกร่าง คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมโครงการ

นางสาวจิณภัค แจ้งไพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวร่วมกันดำเนินกิจกรรม ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว และการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและสมาชิกทุกคนในครอบครัว อีกทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพของคนในครอบครัว ให้เกิดความรัก ความเข้าใจกันมากขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

โดยมีนายสมชาย โพธิ์พยอม และนายลภัส จารุวรรณรัตน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยากร