คณะกรรมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามผลการดำเนินงาน


วันที่ 17 พ.ค. 2562 นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE พร้อมคณะ เดินทางไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีการนำเสนอผลงานในภาพรวมของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของแต่ละบูท


จังหวัดตากได้ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน โดยน้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแบบและแนวทาง ซึ่งชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 150 ชมรม ปัจจุบันเยาวชนอายุ 10-24 ปี เป็นสมาชิก 161,000 คน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ/Website TO BE NUMBER ONE ตากและกลุ่ม Line เครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE รอบแรกในปี 2562 จำนวน 107 แห่ง มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนสรรพวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคตาก ปัจจุบันครบทุกอำเภอ จำนวนทั้งหมด 57 แห่ง


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น