พิษณุโลกเกมส์ เปิดการแข่งขันกีฬาลีลาศ กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น หอประชุมสีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)จังหวัดพิษณุโลก นายพชรเสฎฐ์ บุษศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาลีลาศ การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะกรรมการการจัดแข่งขันกีฬาลีลาศให้การต้อนรับ

การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์ ประเภทกีฬาลีลาศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการในกลุ่มของผู้สูงอายุ

โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของจังหวัด นักกีฬา อาจารย์และนักศึกษาจากทุกภาคส่วนผลจากการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความตื่นตัว มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะ โดยมีนักกีฬา 77 จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน