พิษณุโลก สภาเกษตรกรจังหวัด เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เชี่ยวชาญด้านพืช -สัตว์-ประมง

287

พิษณุโลก สภาเกษตรกรจังหวัด เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เชี่ยวชาญด้านพืช -สัตว์-ประมง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายทวีศักดิ์ ทิมคล้าย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยมีสมาชิก ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 16 คนเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอชื่อผู้สมัครเข้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาอาชีพ จำนวน 5 คน ผลปรากฏว่าที่ประชุมได้ลงคะแนน คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ด้านพืช คือ 1. ร้อยตรีวิรัตน์ผมอาจ 2.นางสาวสุภัสสร ศรีประเสริฐ 3.นายมาโนช พงษ์พานิช ด้านสัตว์ 1. นายมานิตย์ หมอนทอง ด้านประมง 1. นายสมาน นวนเกิด

ข่าวแจ้งว่า สำหรับการเลือกตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ ต้องรอให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดวันและเวลาอีกครั้งหนึ่ง