พาณิชย์พิษณุโลก ตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องชั่ง การจำหน่ายมะม่วง
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวสุพรรษา  เลิศสัมพันธ์สุข หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมกับสำนักงานชั่งตวงวัด  เขต 1-4 พิษณุโลก  ลงพื้นที่อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  ดังนี้
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออก ตำบลไทรย้อย  อำเภอเนินมะปราง
2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ ตำบลไทรย้อย  อำเภอเนินมะปราง
 3.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกแก่งโสภา ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
 4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกบ้านคลองวังเรือ ตำบลพันชาลี  อำเภอวังทอง
โดยดำเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งน้ำหนัก ที่ใช้ในการชั่งซื้อขายผลผลิตมะม่วง เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า ส่งเสริมการซื้อขายมะม่วงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการดำเนินการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกได้สอบถามความต้องการด้านการเชื่อมโยงตลาดของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจังหวัดพิษณุโลกกับทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการรองรับการระบายผลผลิตในปีถัดไป