อำเภอลับ จัดพิธีศักดิ์สิทธิ์ แห่น้ำขึ้นโฮง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 66 ที่อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ทุเรียน ลางสาด ลองกอง อ.ลับแล พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองของชาวลับแล จัดขบวนแห่น้ำอบน้ำหอม ต้นผึ้งต้นดอก เครื่องบายศรี และเครื่องบวงสรวง เพื่อประกอบพิธีแห่น้ำขึ้นโฮง นำขึ้นสักการะดวงวิญญาณ และสรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ปฐมกษัตริย์ผู้ครองเมืองลับแลคนแรก ตลอดจนเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตามแบบประเพณีโบราณ “แห่น้ำขึ้นโฮง” ของบรรพบุรุษที่สืบทอดมานานกว่า 1,000 ปี หลังจากชาวลับแลได้ตั้งรกรากทำมาหากิน ปี พ.ศ.1530

เมื่อขบวนแห่มาถึงยังลานอนุสาวรีย์ฯ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกอบจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธี นำชาวลับแลอันเชิญดวงวิญญาณของเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารลงจากที่ประทับ เพื่อให้ลูกหลานชาวลับแลอีกจำนวนมาก ที่จัดขบวนน้ำอบน้ำหอบ หาบต้นผึ้ง ต้นดอก เครื่องบายศรี เครื่องสักการะ จากนั้นนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์, นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล และนายชูชาติ จันทร์วัฒนพงษ์ นายก อบต.ฝายหลวง ร่วมกันผูกผ้า คล้องพวงมาลัย 7 สี 7 ศอก ก่อนจะนำชาวลับแล ร่วมกันสรงน้ำอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมารการจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

พิธีแห่น้ำขึ้นโฮง หมายถึง การนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประพรมด้วยน้ำอบน้ำหอมขึ้นสักการะดวงวิญญาณเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารปฐมกษัตริย์ ผู้สร้างเมืองลับแล ตลอดจนเทพารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ ณ ม่อนรักษ์แห่งนี้ เพื่อดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุข ความอยู่ดีกินดี ฝนตกตามฤดูกาล ไม่เกิดภัยธรรมชาติ พืชผลทางการเกษตรสมบูรณ์พูนสุข ขายได้ราคาดี

เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแลในอดีต ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตำบลฝายหลวงให้คงอยู่ ให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนตำบลฝ่ายหลวงมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ อบต.ฝายหลวง ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงของ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน