เพชรบูรณ์ -อุทัยธานี 4 ราย ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน และจงใจยื่นเท็จ ป.ป.ช.

412

เพชรบูรณ์ -อุทัยธานี 4 ราย ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน และจงใจยื่นเท็จ ป.ป.ช.

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน โดยในไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ประกอบด้วย การตรวจสอบปกติ การตรวจสอบยืนยัน และการตรวจสอบเชิงลึก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.กรณีการตรวจสอบปกติ  ปริมาณเรื่องทั้งหมดจำนวน   2,216  บัญชี โดยแบ่งออกเป็น
– คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ จำนวนทั้งสิ้น 630 บัญชี
– ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 1,14  บัญชี
– คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ           จำนวนทั้งสิ้น  437 บัญชี

2. กรณีการตรวจสอบยืนยัน ปริมาณเรื่องทั้งหมดจำนวน 160  บัญชี   โดยแบ่งออกเป็น
– คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ  จำนวนทั้งสิ้น  26  บัญชี
– ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการพิจารณา  จำนวนทั้งสิ้น 76 บัญชี
– คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ              จำนวนทั้งสิ้น 58 บัญชี

3. กรณีการตรวจสอบเชิงลึก ปริมาณเรื่องทั้งหมดจำนวน  35  บัญชี   โดยแบ่งออกเป็น
– คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ   จำนวนทั้งสิ้น   –    บัญชี
– ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการพิจารณา  จำนวนทั้งสิ้น  9  บัญชี
– คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ    จำนวนทั้งสิ้น  26 บัญชี

สืบเนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินข้างต้น พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่น   รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาค 6 จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ดังนี้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ  จำนวนทั้งสิ้น 1 ราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ)
ดำเนินการแล้วเสร็จ รอการพิจารณา  จำนวนทั้งสิ้น   2  ราย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ 1 ราย และจงใจยื่นบัญชีฯ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  1 ราย