สมาคมนักหนังสือพิมพ์ ฯ เปิดตัวคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

108

สมาคมนักหนังสือพิมพ์ ฯ เปิดตัวคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมภูเวียง โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม สนพท. สมัยที่ 25 ปีที่ 52 ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

สำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ สมัยที่ 25 ปีที่ 52 พ.ศ. 2566-2568 ประกอบด้วย
1. นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯ
2. นายศุภผล จริงจิตร อุปนายก
3. พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ อุปนายก
4. นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ อุปนายก
5. นางวิลาสินี เจริญสุข เลขาธิการ
6. นายศตวรรษ วงศ์ประทุม เหัญญิก
7. นายชัชวาลย์ คำไท้ นายทะเบียน
8. นายธนกฤต ฉัตรกิตติชัย ปฎิคม
9. นายนภดล แสงวิลัย จรรยาบรรณ
10. นายณรงค์ ภัยกำจัด บรรณารักษ์
11. นายอัมรินทร์ วะนะวิเชียร ประชาสัมพันธ์
12. นายฉัตรชัย วงศ์ชูเลิศ สวัสดิการ
13. นายสุริยา พิมพิลา กิจกรรม
14. ว่าที่ ร.ต ประพัฒน์ พิทักษ์กุล วิชาการ
15. นายนที บุญรอด สมาชิกสัมพันธ์

ซึ่งในที่ประชุมนายกสมาคมฯได้มอบหมายให้ นายศุภผล จริงจิตร อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้รวบรวมเอกสารการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และบึนทึกรายงานการประชุมใหญ่ ยื่นต่อนายทะเบียนจังหวัดสระบุรีต่อไป