แม่ทัพภาคที่ 3 MOU มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ ลงนามข้อตกลงด้านการศึกษา

678

แม่ทัพภาคที่ 3 MOU มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ ลงนามข้อตกลงด้านการศึกษา

วันที่ 25 เม.ย. 2566 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และพระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์/เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ระหว่างกองทัพภาคที่ 3 และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เพื่อการส่งเสริมสนับสนุน และประสานประโยชน์ร่วมกันด้านการศึกษา ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 พร้อมความร่วมมือในการเขียนตำรา วิจัย อบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร ข้อมูล งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกสาร และวัสดุทางวิชาการอื่น ๆ