พะเยา พระ-ชาวบ้านทำโคกหนองนา โมเดล ทำธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งความดี

วันที่ 19 เมษายน 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าคณะตำบลศรีถ้อย เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุมพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายสาขาโคกหนองนา ชาวบ้านในชุมชน อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ โคก หนองนา เอามื้อสามัคคี และกิจกรรมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร นายธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ณ แปลงนานายสงกรานต์ ชัยญา บ้านสันสลี หมู่ที่ ๗ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ให้เป็นนายธนาคารเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเป็น“โคกหนองนา โมเดล ทำน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยหมักมูลวัว ทำเสวียน ปลูกผักสวนครัวห่มดินรักแม่ใจ สร้างแม่ใจ ไปด้วยกันอย่างยั่งยืนซึ่งมีชาวบ้านเข้ามาช่วยดำเนินงานในด้านต่างๆ ทำให้โคก หนอง นา โมเดล นอกจากเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังแฝงปรัชญา หลักคิดในการจัดสรรชีวิต เพื่อให้เกิดความสมดุล ความสามัคคี และความสุขที่ถ่องแท้ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย