รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สงกรานต์ปลอดภัย

430

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน สงกรานต์ปลอดภัย

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. พลตรีประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้เจ้าหน้าที่ฯ

สืบเนื่องจากกองทัพบกมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จึงได้กำหนดแนวทางในการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ให้มีการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ในห้วง 11 – 17 เมษายน 2566 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกในการสัญจรตามความเหมาะสม

ในการนี้ พลโทสุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบโดยมอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดตั้งจุดบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการบริการต่างๆเช่น บริการเครื่องดื่ม การตรวจความพร้อมและซ่อมแซมยานพาหนะขั้นต้น การแนะนำเส้นทางสัญจร สุขา รวมถึงการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้พิจารณาจัดกำลังพลจิตอาสาหมุนเวียนให้บริการตลอด 24 ชม.

ซึ่งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ นับเป็น 1 ใน 13 จุดบริการประชาชนที่หน่วยทหารในพื้นที่ ได้แก่มณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมกับกรมทหารราบที่ 4, หน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ 4, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4, กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ได้บูรณาการร่วมกับ 7 หน่วยงานภาคีในจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์, สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง, แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1, บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(นครสวรรค์), วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์, วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์และองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก พร้อมกำลังพล/ประชาชนจิตอาสา จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยสวัสดิภาพ/ปลอดภัยให้กับประชาชน มีความสุขตลอดห้วงสงกรานต์2566 และตลอดไป