พิษณุโลก กกต.ให้ความรู้ผู้สมัคร ส.ส. 5 เขต ป้องกันผิดกฎหมายเลือกตั้ง


วันที่ 11 เม.ย.66 ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ประธาน กกต.เขต ผอ.กกต. เขต เจ้าหน้าที่ประสานงาน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต การเลือกตั้ง พร้อมผู้ติดตาม ทั้ง 5 เขต เข้าร่วม

นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ 2566 มีผลบังคับใช้ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 100 คน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายรายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแจ้งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ.ศ 2561 แจ้งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

อีกทั้งแจ้งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวงจรฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 การแจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566 แจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566 และการแจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทราบ

ผอ.กกต.พิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้มาให้ความรู้กับผู้สมัครและทีมงานเข้าใจข้อกฎหมายประกาศคำสั่ง กกต.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เพราะมีบางประเด็นที่ทางผู้สมัครละทีงานว่าทำได้หรือทำไม่ได้ เพื่อเป็นการตอบคำถามให้หายสงสัย ทำให้ข้อร้องเรียนลดน้อยลง ให้ผู้สมัครมีความเข้าใจกัน เพราะบางครั้งการรู้เรียนไม่รู้ว่าถูกหรือผิด มาชี้แจงให้เข้าใจ ข้อห้ามกฎหมายเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ต้องย้ำกัน เพราะว่าถ้ากระผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเลือกตั้งทุกราย

ส่วนการจัดเวทีปราศรัยนั้น เป็นการจัดเวทีย่อยของผู้สมัครเอง สำหรับการจัดดีเบตต้องมีการสอบถามคณะกรรมการเลือกประจำเขต ว่ามีความพร้อมจะจัดหรือไม่ ถ้าจัดต้องมีมาตรฐานการควบคุม ต้องมีความเสมอภาคกัน ขณะนี้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดป้ายหาเสียงติดไม่ถูกที่เท่านั้น ส่วนการซื้อเสียงนั้นยังไม่รับการร้องเรียน ส่วนมีการจดรายชื่อข้อมูลยังไม่ชัดเจน ว่าจดรายชื่อไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเขตการเลือกตั้งจำนวน 5 เขต โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 207 หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 243 หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 266 หน่วยเลือกตั้ง เขตติดตั้งที่ 4 จำนวน 273 หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 283 หน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 1,272 หน่วยเลือกตั้ง