พิษณุโลก 8 ลูกจ้าง ร้องนายจ้าง “เบี้ยว”ไม่จ่ายค่าแรง

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2566 ลูกจ้างจำนวน 8 คน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด วีนัสนันท์ ประกอบด้วย 1.นางสาวรัตติกาล พรหมเทียน พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 2.นางสาวรจรินทร์ สีสุกใส พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)
3.นางสาวสุชิตา มาพิทักษ์ พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 4.นางวไลพรรณ จันทร์เจริญ พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 5.นางสาวสุรัตน์ติกานต์ ทาระ พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) 6.นายมานิตย์ ดีดน้อย พนักงานทำสวน (คนสวน) 7.นายสุรศักดิ์คนธรรม พนักงานทำสวน (คนสวน) 8.นายชุติพงศ์ หล้าคำปา พนักงานทำสวน (คนสวน)

โดยมายื่นคำร้องต่อนางมิ่งขวัญ ภู่อ่ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ว่าไม่ได้รับค่าจ้างแรงานจากนายจ้าง แม้จะติดตามทวงถามหลายครั้งหลายหนแล้ว ซึ่งมีทั้งพนักงานทำความสะอาด และคนสวน

นางมิ่งขวัญ กล่าวว่า ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำตามขั้นตอน คือได้ส่งหนังสือเชิญนายจ้างมาพบในวันที่ 12 เม.ย. 2566 ถ้าส่งหนังสือเชิญนายจ้างแล้ว นายจ้างยังไม่มาพบ ตามระเบียบต้องส่งหนังเชิญอีกครั้ง ซึ่งคือวันที่ 18 เม.ย. 2566 ถ้านายจ้างยังไม่พบอีก ทางสำนักงานฯจะออกคำสั่งให้นายจ้างต้องจ่ายตามคำร้องของลูกจ้าง หากออกคำสั่งแล้วนายจ้างยังไม่จ่ายให้ลูกจ้างอีก จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป