สมาคมสื่อธรรมภิบาลฯ “จี้”รักษาการ อธิการบดี ม.พิษณุโลก ทบทวนภารกิจ

วันที่ 5 เมษายน 2566 ที่อาคารรักธนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย หงษ์รัตนาภรณ์ ตัวแทนสมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น ได้เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อติดตามทวงถามกรณี กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ให้ดำเนินการทบทวนการแต่งตั้งคณาจารย์ และตำแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กำหนด โดยให้สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิจารณาถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ แต่สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกกลับไม่ถอดถอนตามมติ กกอ.นั้น

กระทรวง อว.จึงต้องมีคำสั่งควบคุมและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อรักษากติกาและความถูกต้องทางการศึกษาไว้ เพื่อไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเสียหาย ต่อมามหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้มีมติถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 13 ตำแหน่ง ส่วนที่เหลืออีก 31 ตำแหน่งยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกอ.กำหนด

ก่อนหน้านี้ สมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น ได้เคยทำหนังสือถึงนายทรงเดช เสมอคำ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อขอให้ติดตามทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ของกระทรวง อว.ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วหรือไม่ และขอทราบผลคำสั่งการควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยพิษณุโลกของกระทรวง (อว.) จึงขอรับทราบการแจ้งผลการดำเนินการเป็นเอกสารทางราชการภายใน 30 วัน เพื่อความเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่สถาบันอุดมศึกษาอื่นกระทำ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆนี้ทางคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ส่งทีมงานเข้ามา ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ กระทรวง อว.ที่เข้ามาควบคุม มหาวิทยาลัยพิษณุโลกแล้ว