เชียงราย เปิดรับสมัคร ส.ส. คึกคัก ลูกหลานพรรคดังลงสมัครเพียบ

104

เชียงราย เปิดรับสมัคร ส.ส. คึกคัก ลูกหลานพรรคดังลงสมัครเพียบ

วันที่ 3 เม.ย.66 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครผู้จะรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พื้นที่ จ.เชียงราย 7 เขตเลือกตั้ง เขตละ 8-10 คน โดยผู้สมัครแต่ละคนได้เดินทางมาก่อนเวลารับสมัคร 08.30 น. ทาง กกต.จึงได้ห้มีการจับสลากเพื่อเรียงลำดับหมายเลขในการยื่นใบสมัคร และหมายเลขที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความครึกครื้น ผู้สมัครแต่ละคนต่างลุ้นหมายเลขของตนเอง ขณะที่ภายนอกหอประชุมมีกองเชียร์ที่ติดตามผู้สมัครเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างหนาแน่น โดยแต่ละคนคนถือป้ายไปรอติดหมายเลขกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะกองเชียร์จากพรรคเพื่อไทยและกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางไปมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

นายปรพล พูตระกูล ผอ.กกต.เชียงราย กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดรับผู้สมัครทั้ง 7 เขตของจังหวัดเชียงราย บรรยากาสตอนเช้าผู้สมัครก็มาก่อนเวลา แล้วมาลงชื่อไว้ โดยแต่ละคนก็มาพร้อมกัน ซึ่งก็ต้องทำการจับฉลากหมายเลขที่จะใช้ในการหาเสียง โดยทาง กกต.เองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครของแต่ละเขต เพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

หลังจากได้ทำการจับฉลากแล้วพบว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 11 ตำบลคือ ต.เวียง ต.ริมกก ต.ท่าสาย ต.แม่กรณ์ ต.แม่ยาว ต.บ้านดู่ ต.รอบเวียง ต.สันทราย ต.ป่าอ้อดอนชัย ต.ดอยลาง และ ต.ห้วยชมภู มีผู้สมัครได้หมายเลข 1 คือว่าที่ ร.ต.กิตติพัทธ์ เลี้ยงประเสริฐ จากพรรคไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 2 ร.ต.อ.ธนรัช จงสุทธานามณี จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ จากพรรคก้าวไกล หมายเลข 4 นายไอใจ ปู่หมื่อ จากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 นายอภิชิต ศิริชัย จากพรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 6 นายสมนึก ใจจักร์ จากพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 7 นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ จากพรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 8 นายทโนรส ปริญาพัฒนบุตร จากพรรคเสรีรวมไทย และหมายเลข 9 นายเอกภพ เพียรพิเศษ จากพรรคภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ต.นางแล ต.แม่ข้าวต้ม ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย ไปร่วมกับ อ.เวียงชัย และ อ.เวียงเชียงรุ้ง รวมทั้งนำเอา ต.แม่จัน ต.ป่าตึง ต.ป่าซาง ต.ท่าข้าวเปลือก และ ต.สันทราย อ.แม่จัน หมายเลข 1 นายเสน่ห์ ปัญญาดี จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 นายสถิตพงศ์ พงษ์ธรบพิทย์ จากพรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 3 ส.ต.ต.ชมชาติ กัปปะหะ จากพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 4 น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 5 นายรัน์ธนวัตร พุทธจันทร์ จากพรรคก้าวไกล หมายเลข 6 นายธนพล วรรณรัก จากพรรคไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 7 นางวันดี ราชชมภู จากพรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 8 นายนิกร จันทร์หอม จากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 9 นายวิฑูตณ์ ราชตรี จากพรรคท้องที่ไทย และหมายเลข 10 นายพุทธสวาท จาอินต๊ะ จากพรรคเสรีรวมไทยเขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อ.แม่ลาว อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า หมายเลข 1 นายจิราวัฒิ แก้วเขื่อน จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 นายสมคิด มะโนวงค์ จากไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 3 นายหาญ ดอนลาว จากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 นายวันชัย เจียมวิจักษณ์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 5 พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด จากพรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 6 นายนิคม นามเสถียร จากพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 7 นายฐากูร ยะแสง จากพรรคก้าวไกล หมายเลข 8 นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 9 นายรชฎ อึ้งอภินันท์ จากพรรคไทยสร้างไทย และหมายเลข 10 นายเรืองฤทธิ์ พวกอินแสง จากพรรคเสรีรวมไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย ต.ดอยลาน และ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย ไปรวมกับ อ.พาน และ อ.ป่าแดด หมายเลข 1 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 2 นายอัครเดช สมพบ จากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 นายนเรศ รัศมีจนทร์ จากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 5 นายบุญถิ่น นวลใหม่ จากพรรคร่วมไทยสร้างชาติ หมายเลข 6 นายเจริญ บุญเลิศ จากพรรคก้าวไกล หมายเลข 7 นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 8 นายเกียรติศักดิ์ อุดขา จากพรรคพลังประชารัฐ และหมายเลข 9 นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ จากพรรคไทยสร้างไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อ.เทิง อ.ขุนตาล อ.พญาเม็งราย และ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ หมายเลข 1 น.ส.นิชนันท์ ปริญญาพัฒนบุตร จากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 2 นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ จากพรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 3 นายสิริวัฒน์ นาโพนงาม จากพรรคก้าวไกล หมายเลข 4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 5 นายธนพัต รักเรียน จากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 7 นายสมบูรณ์ ร่มพนาธรรม จากพรรคร่วมไทยสร้างชาติ และหมายเลข 8 นายชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์ จากพรรคไทยสร้างไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง ถูกจัดให้รวมกับ 4 ตำบลของ อ.แม่จัน คือ ต.แม่คำ ต.แม่ไร่ ต.ศรีค้ำ และ ต.จอมสวรรค์ หมายเลข 1 นายอิทธิเดช แก้วหลวง จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม จากพรรคก้าวไกล หมายเลข 3 นายระพิน เตมียะ จากพรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 4 พล.ต.สุวิทย์ วังยาว จกพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 5 นายพีระเดช คำสมุทร จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6 นายกฤษฎ์ชัยณัช วงศ์สมพฤกษ์ จากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 7 นายอุดมเดช ดวงแก้ว จากพรรคไทยสร้างไทย และ น.ส.อมรรัตน์ รัตนาชัย จากพรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน และรวมเอา อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง และ อ.เชียงของ 6 ตำบลยกเว้น ต.บุญเรือง และ อ.เวียงแก่น หมายเลข 1 นายปิยะวัฒน์ ปิยะวัฒน์หิรัณย์ จากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 ร.ต.อ.ดอน สมควร จากพรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ จากพรรครวมไทยสร้างชาติ หมายเลข 5 นายประหยัด เสียงดัง จากพรรคก้าวไกล หมายเลข 6 นายรัชพล อินทจักร์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 7 นายบัวสอน ประชามอญ หมายเลข 8 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 9 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน จากพรรคเพื่อไทย และหมายเลข 10 นายบุญเกิด ร่องแก้ว จากพรรคพลังประชารัฐ

หลังจากจับฉลากพบว่า ผู้สมัครต่างออกไปพบกับกองเชียร์ที่รออยู่ด้านนอก พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับกองเชียร์ โดยผู้สมัครหลายคนเป็นอดีต ส.ส. ที่มีทั้งยังอยู่กับพรรคเดิมและบางคนย้ายไปอยู่พรรคใหญ่พรรคอื่น บางเขตผู้สนับสนุนพรรคเดิมสมัครแข่งขันกันเอง แต่ก็พบว่าหลายคนเป็นคนรุ่นลูกของอดีต ส.ส.ดัง และนักการเมืองท้องถิ่น หันมาลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามพบว่าผู้สมัครหลายคนได้แสดงความกังวลเนื่องจากมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทำให้หลายพื้นที่อดีต ส.ส.หรือนักการเมืองท้องถิ่นที่ลงสมัครหลายคนไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ใหม่ โดยการเปิดรับสมัครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นแต่ละฝ่ายแยกย้ายไปหาเสียงและรอการประกาศรับรอบการสมัครจาก กกต.อย่างเป็นทางการในเวลา 16.00 น.วันนี้