พาณิชย์พิษณุโลก จับมือธนาคาร SME หมุนเงินทุน ติดเครื่องธุรกิจ SMEs ไทย

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ เดอะไพรด์ โฮเทล พิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ หมุนเงินทุน ติดเครื่องธุรกิจ SMEs ไทย” โดยโครงการนี้จัดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เข้าสู่วิถีใหม่ ติดปีกภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถเหนือการแข่งขัน สอดรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข็มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป มีผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังจำนวน 40 ราย

 

โดยพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งแห่งประเทศไทย (SME) ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลและการส่งเสริม SME เพิ่มศักยภาพ และหาตลาดเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เข้าสู่วิถีใหม่ติดปีกภาคธุรกิจภายในงานมีการให้ความรู้ ความเข้าใจของหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร ความเข้าใจในเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริม SME เพิ่มศักยภาพและหาตลาด โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก

นางมนต์ฤดี เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการผู้จัดการเ ขต3 ผู้บริหารธนาคาร SME และวิทยากรจากสำนักงานพาณิชย์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่นางสาวสมหมาย จิตบรรจง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นางสาวรัศมี ภูมมะภูติ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก ให้ความรู้ในครั้งนี้

นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ยังได้ตั้งจุดให้บริการนอกสถานที่ บริการสำหรับผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม ได้ขอเอกสารนิติบุคคลโดยรับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการผ่านทาง LINE MOC PHITSANULOK ที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล